STATISTIKHJÄLPEN | SV/EN

Övningsuppgifter 1 - facit

Här är facit till Övningsuppgifter 1. Klicka här för att komma tillbaka till själva uppgifterna.

In [36]:
use "https://www.qogdata.pol.gu.se/dataarchive/qog_bas_cs_jan18.dta", clear
(Quality of Government Basic dataset 2018 - Cross-Section)

Datahantering

Fråga 1. Skapa en variabel, dum_demokrati, som har värdet 1 om fh_status har värdet 1, och 0 annars.

In [16]:
recode fh_status (1=1) (2 3 = 0), generate(dum_demokrati)
(105 differences between fh_status and dum_demokrati)

Fråga 2. Variablerna wdi_expedu och wdi_exph visar statens utgifter för utbildning respektive sjukvård som andel av BNP. Skapa en variabel som visar statens utgifter för utbildning och sjukvård. Kalla den eduhealth.

In [17]:
gen eduhealth = wdi_expedu + wdi_exph
(55 missing values generated)

Fråga 3. Gör en variabel som visar hur mycket mer stater lägger på sjukvård jämfört med utbildning. Kalla den eduhealthdiff.

In [18]:
gen eduhealthdiff = wdi_exph - wdi_expedu
(55 missing values generated)

Fråga 4. Variabeln gle_rgdpc visar BNP per capita i antal dollar. Gör en variabel gdpc_1000 som visar BNP per capita, fast i tusentals dollar.

In [22]:
gen gdpc_1000 = gle_rgdpc/1000
(2 missing values generated)

Fråga 5. Variabeln ht_colonial visar vem landet tidigare varit koloniserad av. Ersätt alla 0 (aldrig koloniserat) med tecknet för missing, .

In [23]:
recode ht_colonial (0=.)
(ht_colonial: 71 changes made)

Beskrivande statistik

Fråga 1. Variablerna wdi_lifexpf och wdi_lifexpm visar förväntad livslängd vid födseln för kvinnor respektive män. Vad är medelvärdet för var och en de två variablerna?

In [25]:
sum wdi_lifexpf wdi_lifexpm
  Variable |    Obs    Mean  Std. Dev.    Min    Max
-------------+---------------------------------------------------------
 wdi_lifexpf |    185  73.75092  8.548731   51.505   86.83
 wdi_lifexpm |    185  68.87415  7.874813   48.913    81.3

Fråga 2. Gör ett histogram för variabeln unna_pop, som visar landets befolkningsantal.

In [26]:
histogram(unna_pop)
(bin=13, start=9893, width=1.053e+08)
Stata Graph - Graph 0 2.0e-09 4.0e-09 6.0e-09 8.0e-09 1.0e-08 Density 0 5.000e+08 1.000e+09 1.500e+09 Population


Fråga 3. Variabeln fh_status visar om landet kategoriseras som Free, Partly free eller Not free. Gör en frekvenstabell som visar hur många länder som faller i varje kategori.

In [27]:
tab fh_status
  Freedom |
   Status |   Freq.   Percent    Cum.
------------+-----------------------------------
    Free |     89    45.88    45.88
Partly Free |     54    27.84    73.71
  Not Free |     51    26.29   100.00
------------+-----------------------------------
   Total |    194   100.00

Fråga 4. Variabeln ti_cpi visar Transparency Internationals korruptionsindex, där låga värden betyder att landet är mer korrupt. Sortera datamängden utifrån indexet, och gör en topplista på de 10 mest korrupta länderna.

In [39]:
gsort ti_cpi
list cname ti_cpi in 1/10


   +------------------------+
   |     cname  ti_cpi |
   |------------------------|
 1. |    Somalia    8 |
 2. | Korea, North    8 |
 3. | Sudan (2012-)    11 |
 4. |  Afghanistan    12 |
 5. |  South Sudan    15 |
   |------------------------|
 6. |     Iraq    16 |
 7. | Turkmenistan    17 |
 8. |    Eritrea    18 |
 9. |     Libya    18 |
 10. |  Uzbekistan    18 |
   +------------------------+

Fråga 5. Sortera nu istället efter fallande ordning, och gör en topplista på de tio minst korrupta länderna.

In [40]:
gsort -ti_cpi
list cname ti_cpi in 1/10


   +----------------------+
   |    cname  ti_cpi |
   |----------------------|
 1. |   Denmark    92 |
 2. | New Zealand    91 |
 3. |   Finland    89 |
 4. |   Sweden    87 |
 5. |   Norway    86 |
   |----------------------|
 6. | Switzerland    86 |
 7. |  Singapore    84 |
 8. | Netherlands    83 |
 9. | Luxembourg    82 |
 10. |   Canada    81 |
   +----------------------+

Fråga 6. Variabeln ti_cpi visar Transparency Internationals korruptionsindex. För varje kategori i variabeln fh_status, vad är medelvärdet på korruptionsindexet?

In [28]:
table fh_status, contents(mean ti_cpi)
--------------------------
Freedom   |
Status   | mean(ti_cpi)
------------+-------------
    Free |  57.250412
Partly Free |  34.660377
  Not Free |  29.529412
--------------------------

Fråga 7. Variabeln gol_est visar vilken typ av valsystem landet har. Gör en korstabell som visar hur stor andel av länderna med olika valsystem som kan räknas som fria enligt variabeln fh_status.

In [29]:
tab gol_est fh_status, row
+----------------+
| Key      |
|----------------|
|  frequency  |
| row percentage |
+----------------+

  Electoral |
   System |
   Type-3 |     Freedom Status
   classes |   Free Partly Fr  Not Free |   Total
-------------+---------------------------------+----------
Majoritarian |    26     17     6 |    49 
       |   53.06   34.69   12.24 |  100.00 
-------------+---------------------------------+----------
Proportional |    41     15     3 |    59 
       |   69.49   25.42    5.08 |  100.00 
-------------+---------------------------------+----------
    Mixed |    12     8     1 |    21 
       |   57.14   38.10    4.76 |  100.00 
-------------+---------------------------------+----------
    Total |    79     40     10 |    129 
       |   61.24   31.01    7.75 |  100.00 

Korrelation och regression

Fråga 1. Gör en korrelationsmatris som visar de parvisa korrelationerna mellan de tre variablerna ti_cpi, p_polity2 och wdi_lifexp. Är sambanden positiva eller negativa?

In [30]:
pwcorr ti_cpi p_polity2 wdi_lifexp
       |  ti_cpi p_poli~2 wdi_li~p
-------------+---------------------------
   ti_cpi |  1.0000 
  p_polity2 |  0.4351  1.0000 
 wdi_lifexp |  0.6568  0.2905  1.0000 

Fråga 2. Gör en scatterplot som visar sambandet mellan p_polity2 (på x-axeln) och ti_cpi på (y-axeln). Lägg också till en regressionslinje.

In [32]:
twoway (scatter ti_cpi p_polity2) (lfit ti_cpi p_polity2)
Stata Graph - Graph 0 20 40 60 80 100 -10 -5 0 5 10 Revised Combined Polity Score Corruption Perceptions Index Fitted values

Fråga 3. Gör en regressionsanalys där ti_cpi är beroende variabel och p_polity2 är oberoende variabel. Vad är b-koefficienten för p_polity2, dvs lutningen på linjen?

In [33]:
reg ti_cpi p_polity2
   Source |    SS      df    MS   Number of obs  =    164
-------------+----------------------------------  F(1, 162)    =   37.84
    Model | 11866.4497     1 11866.4497  Prob > F    =  0.0000
  Residual | 50808.6905    162 313.633892  R-squared    =  0.1893
-------------+----------------------------------  Adj R-squared  =  0.1843
    Total | 62675.1402    163 384.510063  Root MSE    =   17.71

------------------------------------------------------------------------------
   ti_cpi |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  p_polity2 |  1.381805  .2246455   6.15  0.000   .9381936  1.825416
    _cons |  36.1658  1.659724  21.79  0.000   32.88831  39.44328
------------------------------------------------------------------------------

Fråga 4. Använd b-koefficienten och interceptet i ovanstående analys och räkna ut vad ett land som har värdet 7 i demokrati förväntas ha för värde på korruptionsindexet.

In [35]:
display 36.17 + 1.38*7
45.83

Fråga 5. Upprepa föregående analys, men lägg nu till variabeln som visar avstånd från ekvatorn, lp_lat_abst. Vad händer med koefficienten för p_polity2?

In [34]:
reg ti_cpi p_polity2 lp_lat_abst
   Source |    SS      df    MS   Number of obs  =    133
-------------+----------------------------------  F(2, 130)    =   47.96
    Model | 22637.7978     2 11318.8989  Prob > F    =  0.0000
  Residual |  30677.721    130 235.982469  R-squared    =  0.4246
-------------+----------------------------------  Adj R-squared  =  0.4157
    Total | 53315.5188    132 403.905445  Root MSE    =  15.362

------------------------------------------------------------------------------
   ti_cpi |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  p_polity2 |  .7608305  .2291466   3.32  0.001   .3074914   1.21417
 lp_lat_abst |  62.58497  7.848372   7.97  0.000   47.0579  78.11203
    _cons |  23.40746  2.41369   9.70  0.000   18.63227  28.18266
------------------------------------------------------------------------------