STATISTIKHJÄLPEN | SV/EN

If-satser och villkor

Nästan alla kommandon i Stata går att kombinera med så kallade if-satser. Det är villkor som anger på vilka observationer kommandot ska köras. Det kan handla om att man vill koda om vissa specifika observationer, eller göra en analys bara på en del av datamängden, och så vidare.

Villkoren utgår från en uppsättning "logiska operatorer," byggstenar med vilka vi kan konstruera både enkla och komplicerade villkor. De känns också igen från många andra datorprogram. De viktigaste operatorerna är:

Operator Betydelse
== Lika med
!= Inte lika med
> Större än
< Mindre än
>= Större eller lika med
<= Mindre än eller lika med
& Och
| Eller

De två sista, och och eller, kan användas för att länka ihop flera villkor. Om man till exempel jobbar med individdata kan man göra ett villkor som kräver att individen är över 25 år OCH är arbetslös, till exempel. Eller att vi vill välja ut de personer som är under 22 år ELLER aldrig har röstat i ett riksdagsval.

If-satserna går in efter att man har listat variablerna, och innan man anger options (,).

Med hjälp av QoG basic-datamängden ska vi se hur dessa villkor kan användas i alla möjliga sammanhang.

In [1]:
use "https://www.qogdata.pol.gu.se/dataarchive/qog_bas_cs_jan18.dta", clear
(Quality of Government Basic dataset 2018 - Cross-Section)

I beskrivande statistik

If-satser är bra för att välja ut särskila grupper av analysenheter. Säg att vi vill undersöka graden av korruption i världen. För att räkna ut medelvärdet kan vi skriva:

In [4]:
sum ti_cpi
  Variable |    Obs    Mean  Std. Dev.    Min    Max
-------------+---------------------------------------------------------
   ti_cpi |    181  42.82476   19.5057     8     92

Men säg nu att vi vill göra detta för en mindre grupp länder. Till exempel de som räknas som fria enligt Freedom House, dvs har värdet 1 på variabeln fh_status. Vi lägger då till en if-sats i kommandot:

In [5]:
sum ti_cpi if fh_status==1
  Variable |    Obs    Mean  Std. Dev.    Min    Max
-------------+---------------------------------------------------------
   ti_cpi |     77  57.25041  17.40723     30     92

Antalet observationer är nu mycket lägre, 77 istället för 181. Och medelvärdet är högre: 57.3 istället för 42.8. Korruptionen är i allmänhet inte lika allvarlig i demokratiska länder. Vi kan också använda if-satser för att undersöka observationer som kommer över något tröskelvärde, tex länder med befolkning unna_pop som överstiger 50 miljoner:

In [7]:
sum ti_cpi if unna_pop > 50000000
  Variable |    Obs    Mean  Std. Dev.    Min    Max
-------------+---------------------------------------------------------
   ti_cpi |     28  42.71429  17.87168     21     79

If-satserna fungerar som sagt på i princip alla kommandon. Till exempel också kommandot list. Säg att vi vill ha ut en lista över alla länder i Östeuropa och forna Sovjetunionen, och om de räknas som demokratier eller diktaturer. Vi utgår då från variabeln ht_region, där Östeuropa har koden 1. Vi tar ut en lista över två varibler, landets namn cname och dess demokratistatus fh_status. Vi lägger också till option clean som tar bort linjerna i tabellen. Options kommer efter if-satsen.

In [12]:
list cname fh_status if ht_region==1, clean
            cname   fh_status 
 2.         Albania  Partly Free 
 7.        Azerbaijan   Not Free 
 14.         Armenia  Partly Free 
 19.  Bosnia and Herzegovina  Partly Free 
 25.         Bulgaria     Free 
 28.         Belarus   Not Free 
 44.         Croatia     Free 
 47.      Czech Republic     Free 
 57.         Estonia     Free 
 63.         Georgia  Partly Free 
 75.         Hungary     Free 
 87.        Kazakhstan   Not Free 
 93.        Kyrgyzstan  Partly Free 
 97.          Latvia     Free 
101.        Lithuania     Free 
114.         Moldova  Partly Free 
115.        Montenegro     Free 
138.          Poland     Free 
143.         Romania     Free 
144.          Russia   Not Free 
153.          Serbia     Free 
157.         Slovakia     Free 
159.         Slovenia     Free 
171.        Tajikistan   Not Free 
179.       Turkmenistan   Not Free 
182.         Ukraine  Partly Free 
183.        Macedonia  Partly Free 
190.        Uzbekistan   Not Free 

Om vi vill komprimera ovanstående lista kan vi istället ta ut den som en frekvenstabell med tab, där vi istället får se hur många länder som faller inom varje kategori.

In [10]:
tab fh_status if ht_region==1
  Freedom |
   Status |   Freq.   Percent    Cum.
------------+-----------------------------------
    Free |     13    46.43    46.43
Partly Free |     8    28.57    75.00
  Not Free |     7    25.00   100.00
------------+-----------------------------------
   Total |     28   100.00

I grafer

If-satser är väldigt användbara när man gör grafer, särskilt med kommandot twoway, eftersom man med det lätt kan lägga olika lager av grafer ovanpå varandra. Varje lager kan ha egna villkor för vilka enheter som ska ingå, men man kan också göra if-satser som tillämpas på grafen som helhet. I grafen nedan ritar vi upp sambandet mellan korruption ti_cpioch etnisk fragmentering al_ethnic. Vi lägger till en if-sats för hela grafen, som begränsar urvalet till antingen Västeuropa och Nordamerika ht_region==5 ELLER Afrika söder om Sahara ht_region==4.

In [4]:
twoway (scatter ti_cpi al_ethnic) if ht_region==5 | ht_region==4
Stata Graph - Graph 0 20 40 60 80 100 Corruption Perceptions Index 0 .2 .4 .6 .8 1 Ethnic Fractionalization

Men vi kan som sagt också använda if-satser inom respektive lager. Vi göra ett lager där bara Västeuropa och Nordamerika ingår, och ett lager där bara Afrika söder om Sahara ingår. Fördelen är att vi då kan modifiera utseendet för varje lager. Vi gör punkterna i Västeuropa och Nordamerika blåa, och Afrika söder om Sahara röda. Notera att if-satserna här står inom parenteserna, och då bara påverkar det andra som står inom just den parentesen. Men också här kommer de före options.

In [5]:
twoway (scatter ti_cpi al_ethnic if ht_region==5, mcolor(blue)) ///
    (scatter ti_cpi al_ethnic if ht_region==4, mcolor(red))
Stata Graph - Graph 0 20 40 60 80 100 Corruption Perceptions Index 0 .2 .4 .6 .8 1 Ethnic Fractionalization Corruption Perceptions Index Corruption Perceptions Index

Väldigt användbart i den här typen av scatterplots är också att använda ett nytt lager med bara ett fåtal utvalda analysenheter, som markeras särskilt i diagrammet. Vi kanske till exempel vill visa var Sverige och USA. Då gör vi ett nytt lager, med ett villkor att landsnamnet ska vara Sverige ELLER USA, och i det lagret skriver vi också att landsnamnet ska skrivas ut. Vi lägger dessutom till ett option legend(off) som tar bort förklaringen längst ner - man får annars en förklaring per lager, vilket blir fult.

In [13]:
twoway (scatter ti_cpi al_ethnic if ht_region==5, mcolor(blue)) ///
    (scatter ti_cpi al_ethnic if ht_region==4, mcolor(red)) ///
    (scatter ti_cpi al_ethnic if cname=="Sweden" | cname=="United States", mlabel(cname)) ///
    , legend(off)
Stata Graph - Graph Sweden United States 0 20 40 60 80 100 Corruption Perceptions Index 0 .2 .4 .6 .8 1 Ethnic Fractionalization

I regressionsanalyser

If-satser kan användas i regressionsanalyser (eller andra typer av sambandsanalyser) för att göra om analyser i olika subgrupper, eller för att utesluta vissa outliers. Först kan vi prova att göra en regressionsanalys av sambandet mellan korruption och etnisk fragmentering bara i Afrika söder om Sahara. Notera att det bara är 46 enheter med i analysen.

In [9]:
reg ti_cpi al_ethnic if ht_region==4
   Source |    SS      df    MS   Number of obs  =    46
-------------+----------------------------------  F(1, 44)    =   7.85
    Model | 967.759581     1 967.759581  Prob > F    =  0.0075
  Residual | 5421.89259    44 123.224832  R-squared    =  0.1515
-------------+----------------------------------  Adj R-squared  =  0.1322
    Total | 6389.65217    45 141.992271  Root MSE    =  11.101

------------------------------------------------------------------------------
   ti_cpi |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  al_ethnic | -19.91737  7.10718  -2.80  0.008  -34.24095  -5.593787
    _cons |  46.17676  4.949334   9.33  0.000   36.20203  56.15149
------------------------------------------------------------------------------

Man kan också utesluta enskilda outliers. Singapore är till exempel ett speciellt land när det gäller korruption. Vi kan prova att utesluta det landet för att säkerställa att inte resultatet påverkas otillbörligt av det. Då använder vi inte lika med, !=, för att ta bort just Singapore.

In [11]:
reg ti_cpi al_ethnic if cname!="Singapore"
   Source |    SS      df    MS   Number of obs  =    172
-------------+----------------------------------  F(1, 170)    =   29.32
    Model | 9434.28622     1 9434.28622  Prob > F    =  0.0000
  Residual |  54703.246    170  321.7838  R-squared    =  0.1471
-------------+----------------------------------  Adj R-squared  =  0.1421
    Total | 64137.5323    171 375.073288  Root MSE    =  17.938

------------------------------------------------------------------------------
   ti_cpi |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  al_ethnic | -28.63565  5.288525  -5.41  0.000  -39.07528  -18.19601
    _cons |  55.72485  2.684605  20.76  0.000   50.4254  61.02431
------------------------------------------------------------------------------

Avslutning

Villkor går att använda på mängder av olika sätt. En sak som är viktig att tänka på är dock att när man sätter ihop flera olika delvillkor så ska varje del av villkoret kunna stå på egna ben så att säga. Om vi till exempel vill göra ett villkor som väljer ut Sverige eller USA kan vi INTE skriva:

if cname == ("Sweden" | "United States")

utan det måste stå:

if cname == "Sweden" | cname == "United States"

Dvs variabelnamnet måste finnas med i varje delvillkor. Sedan är det viktigt att tänka på skillnaden mellan OCH & och ELLER |. Man hade kunnat tänka sig att man i exemplet ovan skriva if cname == "Sweden" & cname == "United States" för att man tänker sig att båda går bra. Men då skulle Stata letat efter fall där landsnamnet var både "Sweden" och "United States", och det kan det inte vara, alltså skulle inga fall valts ut.